TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ 50 BÀI NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO CHO NHỮNG BẠN HỌC N5- N4

Bài 01 Trợ từ は đọc là わ có nghĩa : thì, là
  Câu nghi vấn : N1  は N 2 ですか
Trợ từ も : cũng
Trợ từ の : của, về
Hỏi tuổi tác - Đếm tuổi なんさい・おいくつ
Bài 02 ~ですか、~ですか:Câu hỏi lựa chọn
これ:cái này, đây / それ:cái đó, đó / あれ:cái kia, kia
Nghi vấn từ なんの: về cái gì?
 
Nghi vấn từ どこの:Dùng để hỏi về xuất xứ
Bài 03 ここ、そこ、あそこ:chỗ này, đó đó, chỗ kia
~なんがい:~ Tầng mấy?
~ いくら:giá bao nhiêu?
Nghi vấn từ どちら
Bài 04  ~ なんじ:mấy giờ? ~なんぷん:mấy phút?
Trợ từ ~に: Lúc ~
から…まで: Từ ... đến
Chia nhóm động từ_động từ chia ở quá khứ, hiện tại, tương lai Vます、Vました、Vません、Vませんでした
 Hỏi số điện thoại ~ なんばん:số mấy?
Bài 05 Trợ từ へ dùng để chỉ về phương hướng dùng với các động từ
Động từ いきます・きます・かえります
Trợ từ も trường hợp nhấn mạnh phủ định
どこ も いきません Đâu cũng không đi
 ~ なんで:Bằng cái gì? Bằng cách nào?

LINK TẢI: https://drive.google.com/file/d/175WOJaKl-fAWQuUY912Ib5OsCpxULByp/view?usp=sharing